Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

mrsalwaysright
7271 d2b6 500
Reposted fromGodislove Godislove viaherwings herwings
Untitled
img: embedded image
Reposted fromweheartit weheartit viaherwings herwings
mrsalwaysright
mrsalwaysright
0108 7437
mrsalwaysright
0290 2642
mrsalwaysright
Dlaczego czasami tak trudno jest rozmawiać? Zamiast prośby o wyjaśnienia serwujemy chłodne spojrzenia. Zamiast żartu – milczenie. Potrzebujemy rozmowy jak dobrego jedzenia, a dobrowolnie wybieramy emocjonalna anoreksję. W środku wszystko krzyczy: mów do mnie! obejmij mnie! kochaj mnie! a jedyne co wychodzi z naszych ust, to słowa nie mające żadnego znaczenia...
— znalezione
mrsalwaysright
6183 3f5a
mrsalwaysright
0091 b510
mrsalwaysright
Nigdy nie żałuj pieniędzy wydanych na kwiaty, książki i podróże
— kalendarzowe mądrości
mrsalwaysright
mrsalwaysright
mrsalwaysright
mrsalwaysright
mrsalwaysright
3779 2ca0 500
Reposted fromultraviolet ultraviolet viaelectrovamp electrovamp
7879 2f91 500
Reposted fromsunlight sunlight viaelectrovamp electrovamp
mrsalwaysright
4186 3335
Reposted fromsteffs steffs viaelectrovamp electrovamp
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl